Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC

सुचना / बिज्ञापन


अध्यापन अनुमतिको अभिलेख
image

आ.ब. ०६०/०६१ देखि आ.ब. ०६६/०६७ सम्म (बि.न. १ देखि बि.न. १८ सम्म ) को अध्यापन अनुमतिको अभिलेख पि.डी.एफ फर्म्याटमा उपलब्ध छ हेर्न डाउनलोड गर्नुपर्नेछ र बि.नं. २१ देखि बि.नं. ३० सम्मको अभिलेख हेर्न आयोगको अध्यापन अनुमति पत्र जारी/निर्णय मिति र परीक्षार्थीको रोल नं. इन्ट्री गर्नु पर्नेछ ।

नयाँ अपडेट

थप डाउनलोड