Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC
Online Application

सुचना / बिज्ञापन


माध्यमिक तहको करार योग्यतासूची सम्बन्धी सूचना
image

माध्यमिक तहको करार योग्यतासूची सम्बन्धी सूचना
शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम २४ को उपनियम ३ वमोजिम करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको सूचि प्रकाशन गरिएको छ ।