Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC
Online Application

सुचना / बिज्ञापन


अध्यापन अनुमति पत्र लिने म्याद थप गरेको बारेको ३५ दिने जरुरी सूचना
image

अध्यापन अनुमति पत्र लिने म्याद थप गरेको बारेको ३५ दिने जरुरी सूचना click here