थप सुचनाहरु »

सुचनाहरु


  • 26-01-2019

अध्यापन अनुमति पत्र लिने म्याद थप गरेको बारेको ३५ दिने जरुरी सूचना

अध्यापन अनुमति पत्र लिने म्याद थप गरेको बारेको ३५ दिने जरुरी सूचना click here

Teachers Service Commission © 2020. All right reserved.